Om fondene

Fra starten bestod fondene af Kapitalpensionsfonden og Bonusfonden. Da Tillægspensionen kom til i 1999 og Arbejdsmarkedspensionen (Minipension) i 2003 ændrede fonden i 2004 navn til Pensionsfonden - i daglig tale HKKF Fonde.

HKKF Fonde blev etableret i 1972, og blev indtil udgangen af 1989 administreret sammen med CS Fonde. Siden den 1. januar 1990 har HKKF Fonde med Forsvarsministeriets godkendelse været selvstændigt ledet af en bestyrelse.

Formanden og et bestyrelsesmedlem er udpeget af Forsvarsministeriet. Næstformanden og de to andre bestyrelsesmedlemmer er valgt af fondens medlemmer på Pensionsfondens repræsentantskabsmøde.

Formål

Fonden har til formål at forvalte de pensionsindbetalinger, der foretages i henhold til medlemmernes ansættelsesvilkår i forsvaret. Det er desuden fondens formål at tilstræbe, at pensionsopsparingerne har en størrelse, der modsvarer løn- og prisniveauet på udbetalingstidspunktet.

Investeringer i pensionsfonden

Fordelen for fonden er, at vi kan investere over et langt perspektiv. Derfor kan vi sprede investeringerne over korte, mellemlange og lange obligationer samt over danske og globale aktier. Det betyder, at fondens formue (som pensionen udbetales fra) på sigt giver et større afkast. Vedtægterne sætter af hensyn til risikoen kvalitetskrav og grænser for investering i aktier, fast ejendom og pantebreve.

Samarbejde

I forbindelse med etablering af fondene i HKKF regi besluttede bestyrelsen at minimere ansættelse af personale mod til gengæld at udlicitere investering af midlerne og forvaltning af medlemskontiene. Bestyrelsen valgte i sin tid Privatbanken nu Nordea som samarbejdspartner, og pr. 1. januar 2020 Sampension

Den 1. januar 1999 etableredes en ny pensionsordning for langtidsansatte under HKKFs aftaleområde. Ordningen erstattede den tidligere pensionsoptjening efter Civilarbejderloven. 1999-ordningen er udliciteret til Nordea Liv&Pension og reguleres efter aftale mellem dette selskab og HKKF. De opsparede midler i ordningen forvaltes ikke af HKKFs Fonde, som dog på forbundets vegne fører tilsyn med, at aftalen efterleves. 

» Download pensionsfondens vedtægter her

» Download bonusfondens vedtægter her