Korttidsansatte (K-35)

Arbejdsmarkedspension

Arbejdsmarkedspensionen for korttidsansatte kaldes også for "minipension". Det er arbejdsgiveren (forsvaret), der indbetaler til ordningen, og satserne fastsættes i de centrale overenskomstforhandlinger.

» Klik her for at se de aktuelle satser i HKKFs lønfolder under "Pension".

Hvem kan få

Ordningen gælder for konstabler, overkonstabler samt korporaler, som:

  • er fyldt 20 år
  • har været ansat i staten i 9 måneder (Konstabelelevtiden medregnes i de 9 måneder, men ikke værnepligtstjeneste)

Ordningen gælder IKKE for personel i reserven og for ansatte på tidsbestemte korttidskontrakter.

Hvornår bliver den udbetalt

Arbejdsmarkedspensionen udbetales løbende fra du fylder 60 år (med undtagelse af bagatelgrænsen, se nedenfor).

Du skal betale almindelig indkomstskat af pensionen. Er din skatteprocent for eksempel 39 procent, skal du også betale 39 procent i skat af pensionen.

Når du forlader forsvaret, kan du vælge at beholde pensionsopsparingen hos HKKF Fonde, eller du kan få den flyttet til andre lignende ordninger. Når du flytter din pension til andet penge- eller pensionsinstitut skal de klausuler som er på pensionen overføres til det nye selskab.Klausuler er f.eks. udbetalingstidspunkt, frigivelsestidspunkt og begunstigede.

Bagatelgrænsen

Ved overenskomsten 2011 blev der fastsat en ny bagatelgrænse for udbetaling af pension i utide. Det betyder, at du fremover kan få udbetalt opsparet arbejdsmarkedspension fra ”hvilende konti” (konti, hvor der ikke er sket indbetaling i mindst 12 måneder), hvis kontoen ikke overstiger 17.352 kroner. Der skal i så fald betales 60 procent i afgift til staten.

HKKF fonde opfordrer til at medlemmer med små indeståender, lader disse overflytte til andet pensionsselskab/bank med samme regler for udbetaling, alternativ udbetaling med træk af 60 %.

Denne opfordring for løbende at reducere administrationsomkostningerne for såvel kontohaver som fondene generelt.

Hvis du ønsker din hvilende pensionskonto udbetalt er proceduren følgende:

Send anmodning under anvendelse af denne blanket til HKKF-fonde@sampension.dk

Tillægspension

Der er overordnet to former for løntillæg: Militærtillægget og øvrige funktions- og kvalifikationstillæg.

Militærtillægget er pensionsgivende og optjenes fra dit ansættelsestidspunkt. Den udbetales på samme vilkår som din arbejdsmarkedspension.

De øvrige pensionsgivende tillæg kan du læse mere om under Pensionsgivende tillæg.