Porteføljekommentar september 2019

September måneds udvikling på de finansielle markeder var i modsætning til august præget af stigende appetit på risikobehæftede aktiver, heriblandt aktier og højrenteobligationer, mens de traditionelle obligationer oplevede kursfald.

Baggrunden for den gode stemning for især aktierne skal bl.a. findes i en vis stabilisering i nøgletallene for den globale økonomi samt fravær af en optrapning af handelskrigen fra Kinas og senere USA/Trumps side. Understøttende for den positive udvikling var dog især den lempelige pengepolitik ført af centralbankerne. I USA sænkede Fed renten endnu engang samtidig med, at den europæiske centralbank (ECB) leverede en rentesænkning på 0,10 procentpoint og annoncerede yderligere massive støtteopkøb af obligationer.

På obligationsmarkederne i Europa inkl. Danmark steg renterne, primært som følge af en vis rebound-effekt fra august måned, hvor rentefaldet havde været særlig voldsomt bl.a. i forventning til at ECB´s tiltag ville være signifikante. Septembers rentestigninger der medførte faldende obligationskurser skyldes en reaktion på, at ECB´s tiltag i praksis dels havde været i underkanten af det forventede, og dels at ECB meldte ud, at nu måtte finanspolitik og reformer tage over, hvis den europæiske økonomi skulle hjælpes yderligere.

Porteføljen opnåede i september et samlet afkast på 0,93% mod et benchmarkafkast på 0,89%. Det samlede absolutte afkast blev trukket op af delporteføljen med aktier, der steg 3,66%. Benchmarket for aktiedelen af porteføljen steg til sammenligning 3,30%. Den bedre performance skyldes primært god aktieudvælgelse indenfor de globale aktier. Såvel aktier fra emerging markets som de stabile aktier bidrog dog også positivt til den relative performance. Delporteføljen af obligationer opnåede i september et negativt afkast på 0,49%, hvilket var lidt lavere end benchmark, der gav -0,40%. Afkastet af delporteføljen med obligationer blev især trukket ned af de danske obligationer og investment grade kreditobligationerne, der blev ramt af de stigende renter.

Den marginale positive performance for totalporteføljen i september på 0,04%-point kan primært tilskrives aktieudvælgelse i delporteføljen med aktier, mens den taktiske allokering bidrog negativt til den relative performance, som følge af et negativt afkast af investeringen i hedgefonden Alpha 15.

Status for porteføljen ultimo september er et samlet afkast på 11,78%, hvilket er højere end benchmark, der har opnået 10,78%. Størstedelen af merperformance på 1,00%-point kan tilskrives udvælgelse indenfor delporteføljen med obligationer, herunder specielt i den danske del. Hertil har overvægten af aktier og obligationer fra emerging markets i forhold til danske obligationer gennem det meste af perioden bidraget positivt til performance.