Porteføljekommentar marts 2019

Den positive stemning på de finansielle markeder fortsatte i marts, omend mere moderat for aktierne end tilfældet var i januar og februar. Obligationerne steg dog ganske pænt i marts som følge af rentefald.

Baggrunden for den positive udvikling igennem kvartalet skal primært ses som en reaktion på udmeldingerne fra den amerikanske, europæiske og kinesiske centralbank. Den amerikanske centralbank har siden slutningen af december og frem til i dag således klart signaleret, at banken ikke i samme omfang som tidligere forventet kommer til at hæve renterne. Den positive udvikling på de finansielle markeder er sket på trods af at den globale økonomi er på vej ned i gear, negative indtjeningstal fra toneangivende selskaber samt det forhold, at der fortsat er udfordringer med bl.a. handelskonflikten mellem USA og Kina samt Brexit.

Porteføljen opnåede i marts et samlet afkast på 1,63%, hvilket var lidt svagere end benchmark, der opnåede 1,81%. Det samlede absolutte afkast var især trukket op af delporteføljen med aktier, der steg 2,26%. Dette var dog svagere end benchmark, der steg 2,80%. Delporteføljen af obligationer oplevede også absolut set en positiv måned, idet det samlede afkast var på 1,26%. De højeste afkast blev opnået i delporteføljerne med den højeste renterisiko (danske obligationer og investment grade obligationer), da det var her, at månedens rentefald havde størst effekt.

De normalt mere risikobehæftede obligationstyper, high yield obligationer og emerging markets obligationer klarede sig dog også godt med afkast på henholdsvis 0,78% og 0,94%. Hedgefonden opnåede til sammenligning 0,90%, hvilket var ganske pænt. Den relative performance for totalporteføljen var i marts samlet set negativ med 0,17%-point. Performance for den samlede portefølje var negativt påvirket af underperformance indenfor delporteføljen af internationale aktier, mens allokering til aktier og de mere risikobehæftede obligationer trak den relative performance op.

Status ultimo marts for porteføljen er et samlet afkast på 7,32%, mod et benchmarkafkast på 6,74%. Den bedre relative performance i 1. kvartal på 0,58%-point skyldes især god performance indenfor delporteføljerne med obligationer samt hedgefonden.