Her finder du HKKF Fondes anvendte blanketter til brug i forbindelse med den daglige administration.

Her finder du alle relevante blanketter. Når du har fundet den blanket som kan hjælpe dig med din forespørgsel, så udfylder du den og mailer den direkte til HKKF@nordea.com

Det er vigtigt at blanketten er fuldstændig udfyldt og underskrevet, for at sikre at din forespørgsel kan håndteres staks.


Udbetaling af pensionsordninger

Med denne blanket kan du anmode om del- eller helhævning af din hvilende Kapitalpension og/eller Aldersopsparing som skal være frigivet til udbetaling. Du kan også anmode om udbetaling af din Ratepension.

Blanket finder du her. 


Udbetaling af Bonusordning

Når din bonus er frigivet skal du udfylde nedenstående blanket, for at få udbetalt dit indestående. Hvis du ønsker at få oplyst din saldo, kan Nordea Danish Investment Products også hjælpe dig, på samme e-mail HKKF@nordea.com

Blanket til udbetaling af bonusordning

 

Ekstraordinær frigivelse af Bonus – ansøgning

Frigivelse af bonus i utide, kan alene ske imens du stadig er ansat på korttidskontrakt, hvor du er berørt af en særdeles velfærdstruende situation. Der er tale om en absolut undtagelse.

Se bestemmelserne for ekstraordinær frigivelse af bonus på FPS HR-portal.

Blanket til ansøgning om ekstraordinær frigivelse

 

Indsættelse som begunstigede

Ønsker du at indsætte/ændre i begunstigelse af dine pensionsordninger, bedes du udfylde nedenstående blanket.

Blanket til indsættelse af begunstigede

 

Skift af risikoprofil

HKKF-fonde er inddelt i to afdelinger: Opsparing og Investering. Du er ved indtrædelse et ”født medlem” i Investeringsafdelingen. Ca. 2 år før pensionering/udbetaling bliver du kontaktet med henblik på overvejelse om at lade indestående overføre til Opsparingsafdelingen. I Opsparingsafdelingen gennemføres investering fortrinsvis i danske obligationer med lav risiko.

Du kan med nedenstående blanket ændre din risikoprofil og dermed sikre dit indestående.

Blanket til skift af risikoprofil

 

Frivillig indbetaling på ratepension

Hvis du er ansat i forsvaret, gives der mulighed for frivillig indbetaling til arbejdsmarkeds-/tillægspension (Ratepension). Forsvaret trækker det ønskede beløb fra din løn, inden udbetaling til dig - og indbetaler beløbet til din ordning i HKKF-fonde.

Det årlige maksimale beløb som kan indbetales på ratepensionen fremgår af HKKF-fondes hjemmeside. Vær opmærksom på andre pligtige indskud fra arbejdsgiver. Det påhviler dig, at føre egenkontrol med totale indbetalinger og således at det årlige indbetalte ikke overstiger den tilladte maksimale beløbsgrænse.

Blanket til frivillig indbetaling

 

Anmodning om overførsel af pensionsordning til HKKF-fonde

HKKF-fonde giver dig mulighed for at overføre anden arbejdsgiveradministreret pensionsordning optjent i forbindelse med tidligere ansættelse i og/eller uden for forsvaret.

Følgende skal iagttages:

  • HKKF-fonde kun kan modtage Kapitalpensioner, Aldersopsparinger og Ratepensioner.
  • HKKF-fonde kan ikke modtage pensioner med livsvarige ydelser (Livrente).
  • Eventuelle forsikringsdækninger kan ikke overføres til HKKF-fonde.
  • Begunstigelse på den overførte opsparing automatisk bliver den samme som på den nuværende ordning i HKKF-fonde.
  • Eventuelle investeringspapirer, kan ikke overføres til HKKF-fonde.

Blanket til anmodning om overførsel

 

Erklæring i forbindelse med skilsmisse

I forbindelse med skilsmisse har du mulighed for at opdele dine pensionsopsparinger. 

I 2006 blev der vedtaget lov som indebærer, at ægtefæller ved separation og skilsmisse, udtager af egne rimelige pensionsordninger uden at skulle dele pensionen med ægtefællen. Det betyder at, hvis der alene er indbetalt egne og arbejdsgiverens pensionsbidrag til pensionsordningerne, vil pensionsordningerne som hovedregel ikke skulle medtages ved en bodeling.

Tillægspensionsordningen er oprettet, idet fastansatte i Forsvaret, ikke opnår fuld pension af deres samlede løn del, men kun af skalalønnen og ikke af tillæggene. Den ansatte har ingen dispositionsret i ovenstående, ligesom der heller ikke kan finde tilbagekøb sted. På den baggrund tolkes at: Pensionsordninger med løbende udbetalinger, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, er normalt undtaget fra deling i forbindelse med skilsmisse/separation. Der kan dog være tilfælde, hvor særlige forhold gør sig gældende. I disse tilfælde vurderer den pågældende skifteret i hvilket omfang pensionsordningen skal medtages i bodelingen.

Erklæring i forbindelse med skilsmisse